Bachelorgrad i dansekunst og koreografisk tenkning

Studietilbudet Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning fører frem til en treårig eksamen i dansekunst og koreografisk tenkning på lavere grads nivå. Studietilbudet er en kunstutdanning med hovedvekt på utøvende og skapende dans, og koreografisk praksis og tenkning.

Kunstnerisk utøvelse, faglig praksis og teori likestilles og integreres i hverandre innenfor de ulike fagemnene. Studietilbudet har en kunstfaglig og utforskende tilnærming til all læring. Grunnleggende bygger studiet på en dialogisk, individorientert pedagogikk, der veiledning av studentens egne kunstneriske prosesser er en sentral arbeidsmetode. Studentenes egne erfaringer, interesser og valg settes i sentrum. Studenten virker som utøvende i egne verk, alene eller i samarbeid med andre medstudenter og under veiledning fra skolens undervisere. Studieprogrammet vektlegger refleksjon, dialog og samarbeid.

Studiestedet inngår i flere nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeider med flere kunstinstitusjoner. Bl.a. samarbeider studiestedet med Rom for Dans i Oslo om å implementere nye forståelser og kompetanse omkring skapende arbeid med barn og unge, både gjennom undervisning og praksissamarbeid.

Studiestedet tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet i dansekunstfeltet og samfunnet som studentene vil møte etter endt utdanning.

Studietilbudet skal holde et høyt internasjonalt kvalitativt nivå, basert på det fremste innen faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap innen feltene koreografi og dansekunst.

Gjennom studiet skal studenten kunne relatere studieprogrammets kunnskapstilfang til egne kunstneriske prosesser- og prosjektarbeid. Etter endt studie skal studenten kunne virke som dansekunstner i vid forstand. Det gjelder både innenfor og utenfor etablerte strukturer og rammer for dansekunst og på nye arenaer og i møte med ulike målgrupper.

Studiet kvalifiserer studenten til å søke opptak på masterprogram i koreografiske fag, dansefag og andre relevante masterstudier omkring kropp/bevegelse, kunst og kommunikasjon.

 

Oversikt over studieløpet

Studieprogram

Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning

Normert tid

3 år – fulltidsstudium.

Studiet er inndelt i seks semestre

Et skoleår består av 40 uker

Studiepoeng

180

Undervisningsspråk

Norsk, nordisk, engelsk

Emner

Studieprogrammet er inndelt i 5 fagemner, som til sammen danner grunnlag for den kunnskap som utvikles, og de ferdigheter og kompetanser studenten skal ha tilegnet seg gjennom studiet.

For å beskrive studie- og arbeidsomfang i fagemnene, brukes måleenheten studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. Et studiepoeng tilsvarer 25 faktiske arbeidstimer for studenten.

Studiepoeng

Emne

Studiepoeng pr. studieår:

1.år

2.år

3.år

Dansefag del 1

20

Koreografiske fag del 1

20

Kommunikasjonsfag del 1

5

Produksjonsfag del 1

5

Prosjektarbeid del 1 og ba-prosjekt, forarbeid

10

Dansefag del 2

 

15

 

Koreografiske fag del 2

 

20

Kommunikasjonsfag del 2

 

5

Produksjon del 2

5

Prosjektarbeid del 2 og ba-prosjekt, forarbeid

15

Dansefag del 3

 

 

10

Koreografiske fag del 3

 

 

15

Kommunikasjonsfag del 3

 

 

5

Produksjonsfag del 3

5

Prosjektarbeid del 3 og ba-prosjekt

25

Sum

60

60

60