Studiets arbeids- og undervisningsformer

”Det å arbeide med kunst innebærer å gå en vei som ikke er ferdig opptråkket og preges ofte av en prosessorientert utforskning av hva kunstverket er eller kan bli, og også hvilke metoder som kan tas i bruk. Det er her, i det utforskende, skapende arbeidet, at starten på det kunstneriske ligger, det er her den koreografiske tenkningen oppstår, som gir nye uttrykk og gjør at dansekunsten forandres.” fra studieplanen for bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning.

Mye av undervisningen ved Høyskolen for dansekunst baserer seg på problembasert læring, med gitte prosjektoppgaver som ligner på situasjoner studenten vil møte etter utdanningen. Studenten gis spesifikke faglige og kunstneriske utfordringer, og verktøy for problemløsning. Undervisningsmetodene og verktøyene som gis er fleksible og i stadig utvikling slik at de tilpasses studentens individuelle valg.

En vanlig dag på Høyskolen for dansekunst kan for eksempel bestå av klasser i teknikk og bevegelsesforståelse, klasser i koreografi og komposisjon, klasser i komplimenterende uttrykk som musikk, objekt, lys og lignende, teori og metoder knyttet til spesifikke prosjektoppgaver, produksjonsarbeid og utvikling av koreografisk materiale.

Dialog og samarbeid vektlegges i undervisningen, og den individuelle veiledningen er en sentral undervisningsform i studiet. Veiledningen skal gi studenten spørsmål og innspill, metoder og verktøy, slik at studenten etter hvert blir i stand til selv å se potensialet og å ta egne valg i eget dansekunstnerisk arbeid. Gjennom å opparbeide en faglig forståelse for konsekvensene av egne faglige og kunstneriske valg, kan studenten etter hvert begrunne egne valg, bedømme kvaliteten i valgene, og møte innspill, konvensjoner og forventninger utenfra. Studenten utvikler gjennom dette en yrkesrelevant måte å arbeide på, en kunstnerisk, utforskende prosessorientert arbeidsform.

Prosessen og læringen oppsummeres og evalueres formativt av student og veileder underveis, og vurderes både formativt og summarisk av intern og ekstern sensor ved eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte og det kreves aktiv deltakelse. jfr. reglement og vurderingskriterier. I tillegg kreves gjennomførte pålagte oppgaver underveis, og innlevering av avsluttende skriftlige og praktisk-kunstneriske oppgaver.