Organisasjon

Styringsordning

Studiestedet Høyskolen for dansekunst (org.nr: 812 348 442) er organisert som et AS med et ansvarlig styre og forholder seg til Universitets- og høyskoleloven, samt aksjeloven.

Alle krav til utdanning på lavere grads nivå i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) er oppfylt og synliggjort i alle skolens styringsordninger, vedtekter, reglementer, studentkontrakt, planer og systemer.

Styret for Høyskolen for dansekunst AS er øverste ledelse og ansvarlig for studiet. Styrets sammensetning forholder seg til krav om sammensetning i Universitets- og høyskoleloven av 2005, §8-1 (2), samt aksjelovens bestemmelser for styre.

Styret skal ha en sammensetning på minst 5 medlemmer, der de ansatte skal være representert med minst én representant med personlig vara, og studentene skal være representert med minst én representant med personlig vara. Kravene til likestillingsloven om representanter av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets, jfr likestillingsloven § 21. Det skal være størst mulig åpenhet om styrets arbeid.

Styret består per 01.09.2020 av:
Ane Smørås (styreleder)
Eivind Seljeseth
Venke Sortland (representant for ansatte)
Caroline Wahlström Nesse
Jon Bugge Mariussen (studentrepresentant)

Vara for styret:
Gry Kipperberg (representant for ansatte)
Camilla Myhre
Magnus Myhr
Ola Helgesplass Martinsen (studentrepresentant)

Faglig og administrativ ledelse består av:

Camilla Myhre, rektor / administrativt ansvarlig
Caroline Wahlström Nesse – dekan / faglig ansvar, studieleder og ansvarlig for utveksling og eksterne samarbeid
Marius Kjos – veilednings- og emneansvarlig
Lilja Björk Haraldsdóttir – studiekoordinator

Styret ansetter faglig og administrativ ledelse, fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, samt opptakskomité, sensorer og FoU/KU-utvalg.

Ansettelsesutvalget består av rektor, dekan og studieleder, og ansetter faglærere i kortere engasjement. Ansettelsesutvalg er også valgkomité for styret og foreslår opptakskomité, FoU/KU-utvalg og sensorer.