Mangfold og inkludering

Studiestedet skal jobbe for inkludering og mangfold, både ved opptak av studenter, i det faglige arbeidet, og gjennom kunstproduksjon ved institusjonen.

Dansekunst, slik den vil bli undervist ved Høyskolen for dansekunst, der den ekspressive kroppen og individet er en del av kunsten, vil gi studentene mulighet for utforskning av identitet og kroppslig annerledeshet. Det vil være plass til mangfold og ny forståelse. I dagens samfunn, der kroppen i stor grad blir objektivisert og sexifisert, og der ulike mål for perfeksjon, som å være sunn, pen, tynn og i god form av mange blir sett på som kriterier for vellykkethet, er det viktig at også alternative tanker om og fremstillinger av kropp og identitet utvikles og formidles.

Utdanningen i dansekunst og koreografisk tenkning vektlegger likeverd og samarbeid.
Møtene mellom menneskene som deltar (pedagog/veileder-student, student-student, med også student-publikum) der alle kan delta fungere side ved side, vektlegges både i undervisningen og i det kunstneriske arbeidet. Gjennom utdanningen utforskes også publikum som en del av verket, jamfør med begrepet om relasjonell estetikk. Dette gjøres gjennom at publikum får være aktive deltakere i de kunstneriske rommene som skapes, men også ved at studenten trenes i kommunikasjon og formidling av sin kunst i pedagogiske former.

Det er et mål for utdanningen å gi studenten innsikt i en koreografisk tenkning som kan foregå i alle deler av samfunnet. Dansekunstneren kan på denne måten innta rom og møte mennesker også utenom dansens vante arenaer. På denne måten kan kunsten også kommunisere med mennesker som ikke ellers forholder seg til kunst, dans og koreografi. Den kan inkludere alt og alle, og få nedslagsfelt i nye deler av samfunnet.

Høyskolen for dansekunst vil gjøre studenten oppmerksom på ulike måter å jobbe med publikumsutvikling på. På denne måten kan skolen og studentene bidra til at flere får ta del i kunst. I et større perspektiv handler dette også om rekruttering tilbake til kunsten og kunstfagene.