Kvalitetssikring av studietilbudet

Lov om universiteter og høyskoler pålegger institusjoner med akkrediterte studietilbud på lavere og/eller høyere grad å ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring (§ 1-6).

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen for dansekunst skal omfatte hele institusjonen, alle prosesser og lovpålagte deler som har betydning for studiekvaliteten og det totale læringsmiljøet. Systemet inkluderer alle involverte, styre, ledelse, studenter, ansatte og samarbeidspartnere, samt det profesjonelle arbeidsmiljøet utdanningen skal rekruttere til, og er tilpasset størrelsen på utdanningen.

Formålet med systemet er å:

• sikre at utdanningstilbudet til en hver tid er i samsvar med de mål som er nedfelt i planer for studiet og er oppdatert i forhold til den virkelighet skolen utdanner til
• synliggjøre og sikre rettigheter, ansvar, plikter, beslutningslinjer og kommunikasjonslinjer i arbeidet med kvalitetssikring i utdanningstilbudet
• sikre bred medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet
• innhente, ivareta, dokumentere data om kvaliteten i utdanningstilbudet og utvikle kunnskap i samarbeid med alle involverte parter
• å avsløre og forebygge svakheter eller avvik i kvaliteten på skolens studietilbud og/eller læringsmiljø
• synliggjøre både god og sviktende kvalitet for alle involverte parter
• gjennomføre tiltak der det er nødvendig
• vurdere måloppnåelse i utdanningen og i kvalitetsarbeidet
• å bidra til å sikre stadig utvikling og kontinuerlige forbedringer av studiekvaliteten og kvalitetssikringssystemet ved utdanningen

Systemet skal være robust og selvforklarende, og gjøre terskelen for å bidra til kvalitetssikringsarbeidet lav, og på den måten motivere til en kontinuerlig og positiv utvikling og forbedringer av studietilbudet.

Alle medvirkende parter forplikter å delta i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningen ihht vedtatte planer, vedtekter, forskrifter, lovverk og reglementer, inkl. arbeid med læringsmiljø og helse, miljø og sikkerhet. Alle medvirkende parter plikter å arbeide for en åpen dialog rundt kvaliteten i utdanningen.

Styret har det øverste ansvaret for behandling av data om kvalitet i utdanningen. Systemet beskriver hvordan kvantitative og kvalitative data innhentes, måles, behandles og videreformidles til styret. Styret skal utarbeide en årlig skriftlig rapport som offentliggjøres på utdanningens nettsider, sammen med LMU og rektor/administrativt ansvarlig årlige rapport, med kommentarer og forslag til tiltak og endringer. På den måten vil alle parter ha innsyn i de kvalitetsvurderinger som gjøres og de tiltak som vedtas og iverksettes i kvalitetssikringsarbeidet.

Kvalitetsområder

1 Iflg Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-6 annet ledd, § 2-1, § 3-1 og § 3-4. 
Endringer: Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1363, 15 mars 2011 nr. 289, 15 feb 2012 nr. 152.

Utdanningens kvalitetssikringssystem skal innhente og analysere informasjon og data om:

• Rekrutteringskvalitet
• Inntaks- og oppstartskvalitet
• Program- og undervisningskvalitet
• Rammekvalitet (fysisk- og psykosoialt læringsmiljø, helse og sikkerhet)
• Resultatkvalitet

Rekrutteringskvalitet: Rekrutteringskvalitet omhandler opptak, og synliggjør antall søkere og antall kvalifiserte søkere til studiet, sett opp mot antall studieplasser.

Inntaks- og oppstartskvalitet: Inntaks- og oppstartskvalitet omhandler prosesser rundt inntak av nye studenter, og synliggjør antall studenter som starter ved studiet.

Program- og undervisningskvalitet: Program- og undervisningskvalitet omhandler kvalitative evalueringer av studietilbudet og undervisningen, og synliggjør fravær, progresjon og gjennomføring blant studentene.

Rammekvalitet: Rammekvalitet omhandler fysisk- og psykosoialt læringsmiljø, helse og sikkerhet.

Resultatkvalitet: Resultatkvalitet omhandler den summariske vurderingen og sensur av eksamen, samt studiets relevans for arbeidsliv og videre studier.

Kvalitativ vurdering og evaluering

Et viktig tillegg til kvalitetssikringssystemet er den daglige vurderingen og evalueringen av undervisningen og av den enkelte students faglige og kunstneriske prosess, som ikke blir synlig som kvantitative indikatorer i systemet:

Undervisningspersonale og student evaluerer fortløpende studentens faglige og kunstneriske prosesser sammen. Oppfølging sikres gjennom kontinuerlig og nær dialog mellom student, undervisningspersonale og administrativt personale. Dette ses som en av de viktigste evalueringskanalene ved utdanningen, og henger tett sammen med skolens intensjoner om en individbasert undervisning.

Data fra den kontinuerlige kvalitative evalueringen samles opp og blir etter hvert en del av studentenes og underviseres/veilederes fellesevalueringer og blir også synlig i individuelle skriftlige evalueringer.

Studentene kan også hver for seg eller i fellesskap gjennom de demokratiske studentorganene gi tilbakemeldinger til administrasjon, faglig ledelse eller styre om enkeltavvik i studiekvalitet, læringsmiljø, HMS eller annet som påvirker program – og undervisningskvalitet og rammekvalitet i utdanningen.

Tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet 2020

Statsbudsjettet for 2020 – Tilskuddsbrev til private høyskoler


Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2019

1. LMU Rapport 2019

2. Administrativt ansvarligs rapport kvalitet 2019

3. Styrets kommentar om kvalitet 2019

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2018

1. LMU Rapport 2018

2. Administrativt ansvarligs rapport kvalitet 2018

3. Styrets kommentar om kvalitet 2018

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2017

1. LMU Rapport 2017

2. Administrativt ansvarligs rapport kvalitet 2017

3. Styrets kommentar om kvalitet 2017

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2016 

1. LMU Rapport 2016

2. Administrativt ansvarligs rapport kvalitet 2016

3. Styrets kommentar om kvalitet 2016