Kompetansemål for studiet

Gjennom studiet skal studenten kunne relatere studieprogrammets kunnskapstilfang til egne kunstneriske prosesser- og prosjektarbeid.

Gjennom studiet vil studenten:

 • opparbeide seg en solid verktøykasse for å kunne arbeide skapende og utøvende med koreografi og dansekunst
 • løse ulike problembaserte oppgaver under veiledning, og få erfaring med å møte reelle kunstneriske utfordringer
 • utfordres til å ta egne valg, analysere disse og utvikle egne strategier og metoder tilpasset egne kunstneriske prosjekter
 • være pådrivere til å definere, utvikle og gjennomføre egne kunst prosjekt, opprettholde og videreutvikle egen kunstnerisk praksis, og derigjennom kunne bidra til forandringer i eget kunstfelt

Etter endt studie skal studenten kunne virke som dansekunstner i vid forstand, og være i stand til å etablere og drive virksomheter med base i skapende dans, alene eller i samarbeid med andre. Det gjelder både innenfor og utenfor etablerte strukturer og rammer for dansekunst og på nye arenaer og i møte med ulike målgrupper, bl.a. barn og unge.

Studiestedet tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet i dansekunstfeltet og samfunnet som studentene vil møte etter endt utdanning.

Læringsutbyttebeskrivelser:

Studiet har en total læringsutbyttebeskrivelse jfr. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Læringsutbyttebeskrivelsene er valgt med tanke på å fylle kompetansekrav i kunstfeltet det utdannes til.

En kandidat med fullført kvalifikasjon Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om egen kropp, egne bevegelsesmuligheter og -uttrykk
 • har bred kunnskap om rom og tid som koreografiske størrelser
 • har bred kunnskap om prosessorientert arbeid, med forståelse for ulike faser i en skapende prosess og metoder for å skape progresjon, fra idé til ferdig kunstproduksjon
 • har bred kunnskap om egen kommunikasjon i og omkring egne dansekunstprosjekter
 • har kunnskap om ulike målgrupper for dansekunst, med barn og unge som en viktig referanse- og målgruppe
 • har kunnskap om produksjon av dansekunst, og kjenner til ulike arbeidsoppgaver og problemstillinger som kan oppstå
 • kjenner til ulike forsknings- og utviklingsarbeid, teknikker og tradisjoner som ligger til grunn for utdanningen og de ulike fagemnene
 • kan oppdatere sin kunnskap innen dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende dansetekniske prinsipper for å utøve egen dans
 • kan anvende koreografiske verktøy og teknikker som er relevant for eget arbeid og uttrykk
 • kan anvende relevante kommunikasjonsverktøy, i ulike faser av et dansekunstnerisk arbeid og i møte med andre kunstnere, samarbeidspartnere og ulike publikum
 • kan anvende kunnskap og metoder som utvikles gjennom studiet, til både å artikulere og videreutvikle eget bevegelsesuttrykk og relatere dette til kunstneriske prosjekter, enten disse er egendefinerte eller gitt av andre oppdragsgivere
 • kan planlegge og gjennomføre dansekunstprosjekter, eller andre kulturelle tiltak med base i dans, i ulike kontekster
 • kan anvende komplimenterende uttrykk som stemme, tekst, lyd/musikk, kostyme, scenografi/objekt og lys i egne dansekunstprosjekter
 • kan reflektere over egne kunstneriske valg og egen kunstnerisk praksis, muntlig og skriftlig, og justere denne under veiledning
 • kan finne frem til, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff fra de ulike fagområdene i studiet, i analyse og beskrivelse av egne dansekunstprosjekter

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har kunnskap om ulike etiske og estetiske perspektiver knyttet til kropp, dans, læringsmetoder og kommunikasjon med ulike målgrupper
 • kan vise samarbeidsevne og ansvarlighet og delta i tverrfaglig arbeid, i møte med andre utøvere/kunstnere, i tråd med etiske retningslinjer
 • kjenner til nytenkning og innovative prosjekter som utfordrer hva dansekunst kan være og hvordan koreografisk tenkning kan påvirke dansekunsten
 • kan delta i en nasjonal og internasjonal diskurs innen dansekunstfeltet og kan diskutere egen kunstproduksjon med andre kunstnere og publikum, og med det bidra til utvikling av god dansekunstnerisk praksis
 • har kjennskap til hvordan kultursektoren er organisert, samt hvilke politiske rammevilkår som gjelder for dansekunst