Nyheter

HFDK på høring i Stortinget

Stortinget, HFDK

Høyskolen for dansekunst deltok den 31.oktober 2017 på høring for Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget i forbindelse med behandling av Statsbudsjettet for 2018.

Dekan Caroline Wahlstrøm Nesse og rektor Camilla Myhre møtte på vegne av HFDK.

Vårt anliggende handlet om muligheten for å søke om statstilskudd for private høyere utdanningstilbud og uttrykke en bekymring i forhold til et forslag om nye kriterier for å søke om tilskudd.

 

Om Høyskolen for dansekunst:

Høyskolen for dansekunst er et akkreditert studie som tilbyr en bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning. Skolen har opptak hvert tredje år til 20 studieplasser.

Skolen ble formelt godkjent av NOKUT i 2015.

NOKUT skriver i sin godkjenning: “ Søknaden omtaler et spennende studium innenfor et spesialisert felt i dansekunsten, som ikke finnes tilsvarende i Norden. Vi vurderer at det er god bruk for en slik kunstutdanning, som ikke minst har sin styrke i en ny måte å tenke koreografi og dansekunst på, hvor det prosessuelle og det relasjonelle har stor plass.”

Høyskolen for dansekunst oppfyller alle formelle krav til å motta statsstøtte og har søkt Kunnskapsdepartementet om dette fra 2018.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. desember 2016 en Ekspertgruppe som skulle gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler. Den 2.juni 2017 kom rapporten ”Med kvalitet som kriterium, gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler”.

For at en privat høyskole i dag skal kunne motta tilskudd, er det et grunnleggende vilkår at høyskolen er akkreditert, enten med institusjonsakkreditering eller med akkreditert studietilbud på bachelor, master og doktorgradsnivå. Ekspertgruppen foreslår i sin rapport et nytt kriterium for private utdanningsinstitusjoner:

 • ”Kun institusjoner med akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet kan søke om statstilskudd.”

Ekspertgruppen indikerer følgende grenseverdier: 500 studenter, 25 årsverk, 20.000 studiepoeng pr. år og at utdanningen har uteksaminert 3 kull.

 

Kunstutdanningene støtter ikke forslaget:

Høyskolen for dansekunst leverte vårt høringssvar til rapporten sammen med alle de øvrige private kunsthøyskolene i Norge: Barratt Due, Norges Dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, NSKI høyskole og Barnebokinstituttet. Du kan lese hele høringssvaret her.

Vi mener at dersom Ekspertgruppens forslag om å endre kriteriene for å kunne søke støtte til privat godkjente høyere utdanning i Norge, står vi foran et tidsskifte.

 • Samtlige av de private kunsthøyskolene vil miste sine tilskudd eller ikke kunne søke tilskudd i fremtiden.

 

 • Forslaget utgjør et demokratisk problem, da det vil hindre nye aktører å etablere utdanning i Norge. Norge trenger innovasjon, nytenkning og alternative stemmer, også – eller kanskje særlig – innenfor høyere utdanning.

 

 • Forslaget vil medføre mindre mangfold i utdanningssektoren. Kunsthøyskolene og andre mindre, ikke-kommersielle næringer vil ikke lenger ha mulighet til å etablere og drive frem nye utdanningstilbud.

 

 • Forslaget gir ulik behandling av studenter som tar utdanning på akkrediterte høyere utdanningstilbud.

 

 • Forslaget vil tvinge frem kunstige sammenslåinger basert på en misoppfatning av at størrelse = kvalitet.

 

Når et utdanningstilbud akkrediteres av NOKUT, kvalitetssikres også selve institusjonen.

De private kunstutdanningene er i en særstilling ved at de ofte er små, uavhengige og tett på eget kunstfelt. De har ingen ambisjoner om å vokse seg store da de utdanner til et lite, spesialisert arbeidsmarked. De representerer faglig egenart, særegne pedagogiske metoder og strukturer.

 

Statsbudsjettet for 2018

Høyskolen for dansekunst og de øvrige private kunstutdanningene har i vårt felles høringssvar bedt om at den eksisterende ordningen beholdes.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er allikevel Ekspertgruppens forslag om institusjonsakkreditering tatt inn. Samtidig kommenteres det at institusjonsakkreditering vil medføre et problem for enkelte private høyskoler og at departementet vil “..vurdere korleis desse kan bli tatt omsyn til ved innføring av et slikt kriterium.”

Vi foreslår at det opprettes en særordning for kunstutdanningene slik det antydes i statsbudsjettet for 2018. Denne særordningen bør gjelde alle private høyere kunstutdanninger, både de som allerede har støtte og de nyere som ønsker å søke om støtte.

Videre ber vi Stortinget/Kunnskapsdepartementet:

 • definere kriterier for hva som kan regnes som en kunstutdanning. Dette kan være for eksempel:
  • særegne faglige eller kunstneriske mål
  • nyskapning innen faglige og kunstneriske metoder, ev også alternative pedagogiske metoder
  • krav til kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk forskning som har relevans for kunstfeltet og samfunnet for øvrig og som kommer studentene til gode
 • se på muligheten for at nye utdanninger kan søke mindre etableringstilskudd i en oppstartsfase

Til slutt siterer vi fra en av de mange støtteuttalelsene vi har fått til vår utdanning:

Ingrid Lorentzen Ballettsjef ved Den Norske Opera og ballett sier følgende:

”Å drive høyskolen uten statsstøtte virker etter vårt syn ikke å være bærekraftig. Ytterligere konsekvenser av dette er en mindre rik kulturbransje og et mer utarmet scenekunstfelt også for DNO&B å operere i. HFDK er en unik og kvalitetsdrevet utdanning og en meget viktig aktør i det norske dansefeltet.”

les alle støtteerklæringene fra eget fagfelt og samarbeidspartnere i høyere utdanning her.

 

Tidligere student Marie Nikazm Bakken vinner av Ibsen stipendet 2017

Marie Nikazm Bakken, Ibsen stipendet 2017

Tidligere student ved Skolen for samtidsdans, Marie Nikazm Bakken, er vinner av det prestisjefylte Ibsen stipendet 2017 sammen med kostymedesigner/scenograf Fredrik Floen for deres produksjon The Vikings of Helgeland.

Marie gikk Skolen for samtidsdans i 2008-2010 og har en bachelor i teaterregi fra Stockholms dramatiska högskola.

De to årene jeg gikk på Skolen for Samtidsdans kommer alltid til å stå som en unik tid for meg. Det var et rom for å vekke kunstneriske spørsmål, og hvordan kunsten står i relasjon til sin omverden. Nå i ettertid ser jeg skolegangen som sjenerøs, da jeg fikk lytte til meg selv og mine medstudenter, prøve og feile, i søken etter en stemme.

 

Etter endt utdanning har hun jobbet sammen med Fredrik Floen med flere produksjoner og et mål om å lage virkelig bra teater.  Høsten 2018 har de premiere på Lady Inger i Oesteraat i Otta Kulturhus og Vikings of Helgeland hos Turteatern i Stockholm.

Marie er i tillegg kommende kunstnerisk ansvarlig hos Turteatern, Stockholm med tiltredelse høsten 2018.

Vi gratulerer Marie med både ny jobb og tildeling av stipend og følger spente med på kommende prosjekter!

Foto: Jonas Jörneberg

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir

Oppgave: Et sted – stedsspesifikt prosjekt

et sted, dans

De siste fem ukene har studentene jobbet ute. De har valgt seg et område, Aker brygge, og jobbet i fire grupper. Alle gruppene har laget et stedsspesifikt verk på 15 minutter.

Premieren er tirsdag 27. september kl. 18:00 og går forestillingene tirsdag, onsdag og torsdag den samme uken. Publikum møter opp ved Eataly på Akerbrygge og blir guidet mellom de fire verkene. Hele vandringen tar rundt 1 time og 15 minutter.

For mer info om forestillingene klikk her

Vi ønsket å høre litt om studentenes erfaringer av utearbeidet og fikk Marte K. B. Melhus til å fortelle oss litt om sin opplevelse:

“Det har jo vært en veldig spesiell opplevelse, vi har vært ute absolutt hele tida og hatt alle klasser ute. Man blir derfor nødt til å tenke annerledes om alt, det man er vant til å gjøre i studio går kanskje ikke an, det kan være at det er en nedoverbakke eller en trapp eller det er ujevnt og glatt f.eks. Det har jo vært tøft til tider, motivasjonen har kanskje ikke vært på topp når det har regna som mest men da må man bare tenke at man får alltid noe ut av det å komme seg på time. Nye erfaringer og nye opplevelser og så det med å prøve å legge fra seg tanken om at man kan bli våt og skitten og at det kan være greit. Jeg kommer nok til å sette veldig pris på det å komme inn i studio igjen etter høstferien. Å ha et rom som er lagd for å danse i, for det har vi jo ikke hatt nå. Jeg føler at jeg har mange nye metoder og verktøy som jeg kan bruke i studio.” 

 

et sted, dans

et sted, dans

et sted, dans  et sted, dans

et sted, dans

et sted, dans

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir og Marte K. B. Melhus

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

 

Studentene danser på Elvelangs 21/9!

dans, elvelangs

Midlertidig på Elvelangs!

Midlertidig er et dansekollektiv som drives av studentforeningen ved Høyskolen for Dansekunst.
Lurer du på hva de driver med? Kom og opplev det helt gratis på Elvelangs torsdag 21/9!
Med fakkellys, elvebrus og dansekunst ligger alt til rette for topp stemning!

Midlertidig danser ved Akerselva utenfor Nydalen T-bane kl. 20.00, 20.30, 21.00 og 21.30 (ca. 10 minutter pause mellom hver visning)

Se mer om eventet på facebook

Vi sees på Elvelangs!

Å jobbe ute med dans – Intervju med Maja Roel

dans, ute

De første seks ukene av semesteret jobber studentene ute. De har klasser i dans, tai chi og parkour og får god erfaring med å jobbe med forskjellige uttrykk i forskjellige uterom. I tillegg jobber de i grupper med å lage en stedspesifik forestilling; Et Sted.

Vi var innom på en regntung dag for å få et innblikk i klasse med Maja Roel og fikk høre Maja sine tanker rundt det å jobbe ute med dans.

Hva er det du ønsker å fokusere på i ditt arbeid med studentene?

Jeg er opptatt av hvordan man virkelig kan gå i dialog med et uterom, hvordan rommet og stedet kan inspirere til å ta andre valg og tilby andre muligheter enn inne i et studio. Jeg ønsker å gi studentene ulike verktøy, strategier og teknikker for å møte et stedsspesifikt uterom, og bøye oppmerksomheten i ulike retninger og på den måten bidra til at man legger merke til flere aspekter ved stedet som man kan bruke aktivt og la seg inspirere av.

Hvilke utfordringer kan man støte på?

Den mest åpenbare er været. Siste økt i Ekebergparken var temmelig nedbørstung, da må man prøve å dra seg selv opp av søla og bruke de forholdene man har. Så må man kle seg godt da. Andre utfordringer kan være at uterommet inkluderer en hund i vill galopp eller at en gruppe barnehagebarn inntar det stedet man skal jobbe på. Å jobbe ute er en øvelse i å tilpasse seg skiftende og uforutsigbare omgivelser. Disse ”forstyrrelsene” påvirker ofte valgene man tar og kan også gi mye inspirasjon.

Hvordan tenker du at studentene kan ta med seg erfaringene fra utearbeidet videre inn i prosjekter i studio. 

 Jeg tenker at det er bra å ta med seg erfaringer med å relatere til og håndtere  uforutsette hendelser, som nesten alltid er en del av det å være i en kunstprosess. I et uterom er det dessuten mer åpent hva man definerer som sitt scenerom og hvordan man organiserer utøvere og publikum. Jeg tenker det kan være fint å bruke arbeidet ute som en påminnelse om at også et studio/scenerom er et rom som kan jobbes plastisk med og organiseres på mange måter. Det er også bra å vite at man alltid kan gå ut hvis man trenger nye inntrykk og inspirasjon å bringe med seg inn i studio.

dans, ute

 

dans, ute

 

dans, ute

 

dans, ute

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir og Maja Roel

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Semesterstart på Høyskolen for dansekunst!

høyskolen for dansekunst, samtidsdans, ute

I dag er studentene tilbake etter sommerferie og klare for et spennende semester på Høyskolen for dansekunst. Vi begynner med prosjektet “Et sted” hvor studentene skal jobbe utendørs de neste 6 ukene i møte med forskjellige uterom.

Underviserne dette semesteret er Maja Roel, Kari Anne Bjerkestrand, Gerd Kajsa Vorren, Jorunn Kjersem Hilde, Venke Sortland, Marianne Kjærsund, Karstein Solli, Eivind Seljeseth og Loan Ha i tillegg til førsteamanuensis i samtidsdans Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos.

Foto fra forrige kull sitt uteromsprosjekt, Hanne Frostad Håkonsen. 

 

Eksamensprosjekt som FoU

Her er en smakebit fra årets eksamensprosjekt Postkoreografer, der førsteklassestudentene er skapende og utøvende i et kollektivt verk. Prosjektet inngår i undervisningspersonalets faglige- og kunstneriske utviklingsarbeid (FoU) og presenteres som «Democracy and destabilization of power in Dance Education” under den 13. internasjonale NOFOD-konferansen «Dance and democracy» 16. juni 2017 i Göteborg.

Les mer om forestillingen og hvordan du kan reservere billetter her.

IMG_4535

IMG_4592

IMG_4707

IMG_5128

IMG_5216

IMG_4996
Foto: Ida Frømyr Borgen
Lysdesign: Anders Ødegaard
Utøvere: Tora Brekke, Mari Bygnes, Markus Christensen, Frida Eriksen, Einar Reynisson Grimsby, Ragnhild Rosander Hagen, Karianne Karlsrud, Helle Kvam Leraand, Karsten Lunde, Amie Mbye, Marte Kristine Brustad Melhus, Martin Bergo Selsjord, Elise Susann Strandjord og Kristine Søgnesand
Veiledere: Marius Kjos, Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Karstein Solli, Venke Sortland, Hanne Frostad Håkonsen, Gunn Engelsrud og Ida Frømyr Borgen

 

Eksamensforestilling: Postkoreografer

Førsteklassestudentene på Høyskolen for Dansekunst inviterer til eksamensforestillingen Postkoreografer 8.- 11. juni 2017!

Studentene er skapende og utøvende dansekunstnere i et kollektivt verk, og har jobbet tett med veilederne Caroline W. Nesse, Marius Kjos og Karstein Solli. Produksjonsoppgaver som organisering, PR, plakatdesign og teknisk står de også for, og selv skriver de om sin eksamensforestilling:

Postkoreografer er en forestilling som er skapt og utøvd av oss, det første kullet på Høyskolen for Dansekunst. Vi har jobbet kollektivt uten en overordnet koreograf, og sammen laget et stedspesifikt prosjekt som tar for seg det synlige og det skjulte, innside og utside.

Forestillingstider
Torsdag 8. juni, klokken. 21:00
Fredag 9. juni, klokken 18:00
Lørdag 10. juni, klokken 18:00 og 21:00
Søndag 11. juni, klokken 18:00

Reservasjon
Per mail: hfdkbillett@gmail.com (merk: skriv antall billetter, dato og tid)
Vippsnr.: 101929 (Eksamensforestilling HFDK 2017)
Pris: 100,-
Sted: Forestillingen vises på Høyskolen for Dansekunst, Marstrandagata 8, 0566 Oslo. Trykk her for veibeskrivelse. 
Merk: kun 50 sitteplasser tilgjengelig per forestilling. Sikre deg billetter nå!

Skapende og utøvende:
Tora Brekke
Mari Bygnes
Markus Christensen
Frida Eriksen
Einar Reynisson Grimsby
Ragnhild Rosander Hagen
Karianne Karlsrud
Helle Kvam Leraand
Karsten Lunde
Amie Mbye
Marte Kristine Brustad Melhus
Martin Bergo Selsjord
Elise Susann Strandjord
Kristine Søgnesand

Veiledere:
Marius Kjos
Camilla Myhre
Caroline Wahlström Nesse
Karstein Solli
Venke Sortland
Hanne Frostad Håkonsen
Gunn Engelsrud
Ida Frømyr Borgen

Finn arrangementet på facebook her.

HFDK_postkoreograferplakatstor

Dansens Dager 2017

Vi deltar på den offisielle åpningen av Dansens Dager 2017!

Årets Dansens Dager-ambassadører er Kristina Søetorp og Ida Wigdel i Th´Line.
I følge Danseinformasjonen har årets dans fokus på IMPROVISASJON og SKAPERGLEDE,
og studentene har lært seg deres lekne og humoristiske koreografi.

Åpningen foregår på Operataket i Oslo fredag 28. april kl. 12.00.

Mer om Dansens Dager 2017 kan du lese her.

Koreografien kommer av seg selv!

Gjennom to intensive uker har studentene ved Høyskolen for dansekunst hatt workshop med Anne Grete Eriksen. Til daglig jobber hun ved Kunsthøgskolen i Oslo, og dette semesteret har vi vært så heldige å ha henne som gjesteprofessor i koreografi hos oss.

”Mitt mål med disse ukene har vært at bevegelsspråket skal flyte lett. Jeg ønsker å gi studentene erfaringer med å starte med kroppen og bevegelsen. Så kan idé, form og konsept komme derfra”, forteller Anne Grete og legger til på skikkelig sørlandsk: ”Og det har ”fløyma” ut med bevegelse!”

Nye koreografiske verktøy
Studentene har fått daglige påfyll av koreografiske verktøy og metoder for å skape og komponere dansekunst. Anne Grete har blant annet formidlet sin personlige versjon av ”sjanse-prosedyren” (etter Cunningham og Cage), som metode for å komponere i øyeblikket. ”Når vi jobber med sjanse er det som om koreografien kommer av seg selv og bevegelsene blir veldig naturlige i kroppen” forteller Martin, som er student ved høyskolen. ”Jeg vil ta med meg videre å si ”ja” til det som kommer” supplerer medstudent Karianne, og får støtte fra Helle: ”Jeg likte godt idéen om at alle bevegelser er like viktige, en slags likestilling av bevegelse. Det handler ikke om hva jeg gjør, men hvordan, og relasjonen til rommet.”

Egne valg i fokus
Anne Grete bekrefter at hun har arbeidet med hvordan rommet påvirker danseren og bevegelsesmaterialet som skapes. Hun påpeker at bevegelsen og dansen alltid står i en kontekst. Det har også vært fokus på å få studentene til å bli oppmerksom på egne valg og hva som skjer, både hos seg selv og hos medstudentene, heller enn å kritisere eller ønske noe annet av øyeblikket. ”For å få til det blir min jobb som lærer å skape trygge rammer, slik at studentene tørr å ta egne valg. For hvis du skal være skapende dansekunstner må du våge, og for å våge må du være trygg. For meg er det viktig å ikke være for kritisk og analyserende, men gi konstruktive kommentarer som inspirerer til videre valg”.

Spennende samarbeid
Marius Kjos, som selv underviser i koreografiske fag ved HFDK, synes det er spennende at høyskolen nå samarbeider med professor Eriksen. ”Da studentene hadde interne visninger av arbeidene sine opplevde jeg en særlig tydelighet i bevegelsen og dansen” forteller han og fortsetter: ”dette er noe jeg kjenner meg igjen fra gamle dager, da jeg selv jobbet med Anne Grete og Dans Design.” Marius mener det handler mye om å la bevegelsene få være det de er. ”Jeg ser at studentene tar tydelige romlige valg. Det slår meg også at en koreografi-workshop kan dra i deg som utøver”, sier han. Dekan og førsteemanuensis i dans ved HFDK, Caroline Wahlström Nesse, fortsetter: ”Jeg liker også at studentene jobber så eksplisitt med bevegelse. Det appellerer kinestetisk til meg som publikum” sier hun.

Studentene er enige i at det har vært to spennende uker på skolen, og at de har fått nye koreografiske verktøy. ”Men det jeg sitter sterkest igjen med er det å tørre å stole på meg selv, ikke tenke så mye, bare gjøre!” avslutter student Amie.

 

Tekst: Camilla Myhre/ Hanne Frostad Håkonsen