Vurdering og eksamen

Studentene vurderes kontinuerlig av skolens lærere, og skal også kontinuerlig vurdere egen prosess. Vurderingen er både formativ og summarisk, dvs både underveis og til slutt i form av eksamen.
Dette er valgt for å skape en sammenheng mellom arbeids og undervisningsformene, som er både prosess- og resultatorientert, og der studentens egenvurdering i dialog med lærer står sentralt.

Høyskolen for dansekunst benytter karaktersystemet bestått/ikke bestått.

Skolens faglærere og veiledere setter en standpunktkarakter for hvert fagemne. Standpunktkarakteren for hvert emne/studieår føres på vitnemålet, sammen med eksamenskarakter, som settes av intern og ekstern sensor.

Vurdering av arbeids- og læringsprosess:

Ved fravær over 20% regnes faget som ikke bestått.

Kriterier som legges til grunn for vurdering av arbeids- og læringsprosess i det enkelte fagemne og er grunnlag for fastsettelse av standpunktkarakter:

• Studentens utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse definert for fagemnet
• Studentens evne til analyse og egenrefleksjon i forhold til fagemnet
• Studentens evne til å ta i bruk av verktøy, metoder og virkemidler fra fagemnet i eget arbeid
• Studentens evne til selvstendig arbeide i forhold til fagemnet
• Studentens aktive deltakelse og tilstedeværelse i undervisning og veiledning

Vurdering av eksamen:

Eksamen er to-delt, med en praktisk-kunstnerisk del og en skriftlig del, der sensorene vurderer det faglige nivået sett i sammenheng med studentens forståelse av egen kunstnerisk presentasjon. Praktisk-kunstnerisk eksamen tilsvarer muntlig eksamen i UH-loven.

Praktisk-kunstnerisk eksamen og skriftlig eksamen tredje studieår er studentens bachelorprosjekt.

Kriterier som legges til grunn for vurdering av praktisk-kunstnerisk eksamen:
• Studentens kunnskap om og evne til å ta i bruk sentrale tema, verktøy og virkemidler fra fagemnene, og evne til å gi dette en relevant uttrykks – og visningsform
• Studentens evne til samarbeid
• Studentens deltakelse i produksjon og praktisk gjennomføring av kunstproduksjonen

Praktisk-kunstnerisk eksamen kan gjennomføres som gruppeeksamen. Eventuell gruppeeksamen eller -prøver skal organiseres slik at hver enkelt students kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse kan vurderes på individuelt grunnlag.

Skriftlig eksamen er en hjemmeeksamen. Kriterier som legges til grunn for vurdering av skriftlig eksamen:
• Studentens evne til å språksette egne intensjoner i et kunstprosjekt eller en gitt faglig oppgave, og bruk av relevant fagstoff og teori
• Studentens kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger, og evne til å formidle fagstoff og løsninger skriftlig
• Studentens evne til analyse og egenrefleksjon i forhold til fagemnet

Avsluttende eksamen vurderes alle tre studieår av ekstern sensor i tillegg til faglærer/veileder.
Eksamenskarakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering fra sensor og faglærer/veileder, og inngår på vitnemålet.