Læringsmiljø

Høyskolen for dansekunst har utviklet en forskrift for læringsmiljø og bestemmelser for læringsmiljøutvalg (LMU) jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3.

Styret har ansvar for at det alltid er et eget læringsmiljøutvalg (LMU) ved studiestedet, som skal bidra til at bestemmelsene i forskriften blir ivaretatt og gjennomført. Styret skal i samarbeid med læringsmiljøutvalget legge forholdene til rette for å kontinuerlig utvikle og bedre studentvelferden og læringsmiljøet på lærestedet:

• Det skal av hensyn til de ansatte og studentenes helse, sikkerhet og velferd, være et godt læringsmiljø, herunder et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø der de involverte viser respekt for hverandre, og der alle bidrar til trivsel og samarbeid.
• Læringsmiljøet skal være innrettet slik at det ikke virker diskriminerende, og ivareta individuelle behov.
• Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom studentene og mellom studenter og ansatte.
• Utdanningen skal sørge for at studentene får den undervisning de i følge utdanningsplan har krav på, med høy kvalitet på undervisningen og med arbeidsmetoder som kommuniserer med faglige mål og med den enkelte students behov og forutsetninger.
• Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i studiet.
• Lokaler, adkomstveier, trapper m.v. skal være dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives, og ha gode lys- og lydforhold med forsvarlig inneklima og luftkvalitet.
• Lokalene skal være innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås, bli vedlikeholdt og være rene og ryddige.
• Virksomheten i lokalene skal være planlagt slik at skader og ulykker forebygges.
• Tekniske innretninger og adkomstveier skal være utformet på en slik måte at personer med funksjonsnedsettelser kan studere ved institusjonen.

LMU skal bestå av minimum 1 student og 1 ansatt, med personlige vara.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å ta opp saker om:
• fysiske forhold (jfr. § 44 i Universitets- og høgskoleloven)
   
• psyko-sosiale forhold 
    
• velferds- og studentsosiale forhold

Styret skal på bakgrunn av rapport fra LMU komme med en uttalelse om ev tiltak som skal igangsettes samt en plan for hvordan dette skal gjennomføres og hvem som har ansvar for de ulike delene av arbeider.
Rapportene fra LMU, rektor / administrativ leders årsrapport om kvalitet, samt styrets rapport med uttalelse skal bli offentliggjort på skolens hjemmeside, slik at de øvrige studenter får bekreftelse på at deres innspill følges opp, og får anledning til å følge utviklingen i sakene.

Studentene vil gjennom disse offentliggjøringene, samt gjennom sine representanter i læringsmiljøutvalg og styre, kunne kontrollere at styrets tar sitt ansvar og sørger for disse sakene blir fulgt opp.