Klagenemd

Høyskolen for dansekunst skal ha en ekstern klagenemd, som oppfyller Universitets– og høyskolelovens krav til klagenemnd, §5 – 1.

Klagenemnden skal ha 5 medlemmer, hvorav to er studentrepresentanter med personlig vara, valgt av studentene. Leder med vara skal fylle lovbestemte krav til lagdommere og kan ikke være ansatt ved utdanningsinstitusjonen.

Skolens eksterne medlemmer oppnevnes innen studiestart. De resterende representantene velges blant skolens studenter ved studiestart. Det er utviklet et reglement for skolens klagenemnd.