HFDK på høring i Stortinget

Høyskolen for dansekunst deltok den 31.oktober 2017 på høring for Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget i forbindelse med behandling av Statsbudsjettet for 2018.

Dekan Caroline Wahlstrøm Nesse og rektor Camilla Myhre møtte på vegne av HFDK.

Vårt anliggende handlet om muligheten for å søke om statstilskudd for private høyere utdanningstilbud og uttrykke en bekymring i forhold til et forslag om nye kriterier for å søke om tilskudd.

 

Om Høyskolen for dansekunst:

Høyskolen for dansekunst er et akkreditert studie som tilbyr en bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning. Skolen har opptak hvert tredje år til 20 studieplasser.

Skolen ble formelt godkjent av NOKUT i 2015.

NOKUT skriver i sin godkjenning: “ Søknaden omtaler et spennende studium innenfor et spesialisert felt i dansekunsten, som ikke finnes tilsvarende i Norden. Vi vurderer at det er god bruk for en slik kunstutdanning, som ikke minst har sin styrke i en ny måte å tenke koreografi og dansekunst på, hvor det prosessuelle og det relasjonelle har stor plass.”

Høyskolen for dansekunst oppfyller alle formelle krav til å motta statsstøtte og har søkt Kunnskapsdepartementet om dette fra 2018.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. desember 2016 en Ekspertgruppe som skulle gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler. Den 2.juni 2017 kom rapporten ”Med kvalitet som kriterium, gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler”.

For at en privat høyskole i dag skal kunne motta tilskudd, er det et grunnleggende vilkår at høyskolen er akkreditert, enten med institusjonsakkreditering eller med akkreditert studietilbud på bachelor, master og doktorgradsnivå. Ekspertgruppen foreslår i sin rapport et nytt kriterium for private utdanningsinstitusjoner:

 • ”Kun institusjoner med akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet kan søke om statstilskudd.”

Ekspertgruppen indikerer følgende grenseverdier: 500 studenter, 25 årsverk, 20.000 studiepoeng pr. år og at utdanningen har uteksaminert 3 kull.

 

Kunstutdanningene støtter ikke forslaget:

Høyskolen for dansekunst leverte vårt høringssvar til rapporten sammen med alle de øvrige private kunsthøyskolene i Norge: Barratt Due, Norges Dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, NSKI høyskole og Barnebokinstituttet. Du kan lese hele høringssvaret her.

Vi mener at dersom Ekspertgruppens forslag om å endre kriteriene for å kunne søke støtte til privat godkjente høyere utdanning i Norge, står vi foran et tidsskifte.

 • Samtlige av de private kunsthøyskolene vil miste sine tilskudd eller ikke kunne søke tilskudd i fremtiden.

 

 • Forslaget utgjør et demokratisk problem, da det vil hindre nye aktører å etablere utdanning i Norge. Norge trenger innovasjon, nytenkning og alternative stemmer, også – eller kanskje særlig – innenfor høyere utdanning.

 

 • Forslaget vil medføre mindre mangfold i utdanningssektoren. Kunsthøyskolene og andre mindre, ikke-kommersielle næringer vil ikke lenger ha mulighet til å etablere og drive frem nye utdanningstilbud.

 

 • Forslaget gir ulik behandling av studenter som tar utdanning på akkrediterte høyere utdanningstilbud.

 

 • Forslaget vil tvinge frem kunstige sammenslåinger basert på en misoppfatning av at størrelse = kvalitet.

 

Når et utdanningstilbud akkrediteres av NOKUT, kvalitetssikres også selve institusjonen.

De private kunstutdanningene er i en særstilling ved at de ofte er små, uavhengige og tett på eget kunstfelt. De har ingen ambisjoner om å vokse seg store da de utdanner til et lite, spesialisert arbeidsmarked. De representerer faglig egenart, særegne pedagogiske metoder og strukturer.

 

Statsbudsjettet for 2018

Høyskolen for dansekunst og de øvrige private kunstutdanningene har i vårt felles høringssvar bedt om at den eksisterende ordningen beholdes.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er allikevel Ekspertgruppens forslag om institusjonsakkreditering tatt inn. Samtidig kommenteres det at institusjonsakkreditering vil medføre et problem for enkelte private høyskoler og at departementet vil “..vurdere korleis desse kan bli tatt omsyn til ved innføring av et slikt kriterium.”

Vi foreslår at det opprettes en særordning for kunstutdanningene slik det antydes i statsbudsjettet for 2018. Denne særordningen bør gjelde alle private høyere kunstutdanninger, både de som allerede har støtte og de nyere som ønsker å søke om støtte.

Videre ber vi Stortinget/Kunnskapsdepartementet:

 • definere kriterier for hva som kan regnes som en kunstutdanning. Dette kan være for eksempel:
  • særegne faglige eller kunstneriske mål
  • nyskapning innen faglige og kunstneriske metoder, ev også alternative pedagogiske metoder
  • krav til kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk forskning som har relevans for kunstfeltet og samfunnet for øvrig og som kommer studentene til gode
 • se på muligheten for at nye utdanninger kan søke mindre etableringstilskudd i en oppstartsfase

Til slutt siterer vi fra en av de mange støtteuttalelsene vi har fått til vår utdanning:

Ingrid Lorentzen Ballettsjef ved Den Norske Opera og ballett sier følgende:

”Å drive høyskolen uten statsstøtte virker etter vårt syn ikke å være bærekraftig. Ytterligere konsekvenser av dette er en mindre rik kulturbransje og et mer utarmet scenekunstfelt også for DNO&B å operere i. HFDK er en unik og kvalitetsdrevet utdanning og en meget viktig aktør i det norske dansefeltet.”

les alle støtteerklæringene fra eget fagfelt og samarbeidspartnere i høyere utdanning her.