Nyheter

Juleferie

Lyden av musikkhøyskolen

Studentene har juleferie fra onsdag 6. desember. Første studiedag etter ferien er mandag 8. januar 2018.
Administrasjonen er tilgjengelig på mail frem til 18. des, og er tilbake på kontoret fredag 5. januar.

Vi ønsker alle en riktig fin jul!

 

Foto fra studentenes samarbeid med Musikkhøyskolen – “Lyden av musikkhøyskolen”, mars, 2017.

Foto tatt av Brian Cliff Olguin

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med studiekoordinator Lilja Björk Haraldsdóttir på post@hfdk.no eller administrativt ansvarlig Camilla Myhre på camilla@hfdk.no. 

Oppgave: Stor/liten

Barnehageprosjekt - stor/liten

Stor/liten

I løpet av høsten 2017 har studentene på Høyskolen for dansekunst hatt besøk av Kanvas barnehage og Kardemomme barnehage.

Prosjektet har hatt som mål å undersøke

 • hvordan voksen-barn kan møtes gjennom kropp og bevegelse
 • hvordan rommet og koreografiske oppgaver kan generere bevegelse hos små barn (3-5 år)
 • hvordan små barn kan bli klar over egne valg med kroppen i rommet
 • hvordan snakke om kropp og uttrykk med små barn

2.-års studentene ved Høyskolen for dansekunst har deltatt som skapende og utøvende, sammen med barna som er i alderen 3-5 år. Førsteamanuenser ved høyskolen, Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre har ledet prosjektet.

Enkle rammer er blitt satt i forkant av hver økt, med stor plass til at både barn og student kan ta egne valg. Studentenes oppgave har vært å møte barnas innspill, bringe inn egne bevegelser og legge til rette for felles prosjekter som flere kan delta i.

Studentene har fått erfare og vurdere hvilke metoder som kan tas i bruk for å møte så unge barn i en dansekunstnerisk prosess. Hvilke ord må man bruke sånn at barna forstår? Kan barna snakke om og reflektere over det de opplever og ser? Og hvilke opplevelser tar barna med seg videre?

”Dette prosjektet gir studenten erfaringer med å møte barn, noe jeg tror er nyttig på mange plan. Prosjektet gir dessuten forståelse for små barn som målgruppe for dans, noe som kan være nyttig når de skal lage forestillinger for ulike målgrupper i sitt eksamensprosjekt til våren”. Camilla Myhre.

 

Stor-liten

Jeg var tilstede under det tredje av til sammen fem møter med barna fra Kardemomme barnehage og opplevde en gjeng glade barn som var både nysgjerrige og ivrige på å komme og danse hos oss.

Allerede i trappeoppgangen blir barna møtt med sang av noen av studentene, og den første kontakten blir skapt. I studio venter resten av studentene og underviserne som ønsker barna velkommen. Så får alle, både liten og stor, en bit maskeringsteip med navnet sitt på, som de fester på kroppen.

Et par av barna og studentene begynner så å fylle rommet med dans. Noen beveger seg på gulvet mens andre er oppe på to bein med armene strukket ut – og de andre barna blir invitert inn i dansen. For mange av barna er det å løpe førstevalg når de kommer inn i en stor dansesal. Andre holder seg litt mer i utkanten og må lokkes med på ryggen til en student som danser over gulvet. Noen ønsker å utforske rommet på en litt roligere måte alene eller ved siden av en voksen. Plutselig lager studentene en lang tunell som barna kan krype gjennom, før rommet igjen oppløses i en åpen utforskning.

Hva er en kroppsdel? spør Caroline. En hånd! roper et av barna, Kanskje rompa… sier en annen og alle ler, en fot, hjertet, hodet og tungen, roperbarna ut før de får prøve å danse med én kroppsdel av gangen. Hvordan danser man med øynene eller bare hodet? En lillefinger eller magen?

Og det skjer små og store seire underveis – et barn som til nå har hatt vanskelig med kroppslig kontakt vil danse med en av dansestudentene. De snurrer rundt og rundt og barnet får også prøve å fly på føttene til den voksne. Etterhvert ønsker flere barn også å fly, og prosjektet smitter over til flere barn og studenter. Et barn som ennå ikke snakker norsk kommuniserer med hele kroppen og kaster seg ut i dansen. Alle er med – stor og liten.

Personalet i begge barnehagene forteller om barn som naturlig har blitt integrert i gruppa. De ønsker å ta med seg erfaringene fra prosjektet og jobbe videre med dans og bevegelse i barnehagen.

 

Tekst: Camilla Myhre og Lilja Björk Haraldsdóttir

foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Solovisninger på Høyskolen for dansekunst

Velkommen til solovisninger på Høyskolen for dansekunst! 30/11-2/12 kan du oppleve 13 koreografier fordelt på to forskjellige forestillinger. Studentene har alle jobbet med objekter i sine stykker, men utover det står de helt fritt, og kan derfor garantere et bredt spekter av ulike tema og uttrykk.

Forestillingene vises her på Høyskolen for Dansekunst, Marstrandgata 8.

Torsdag 30/11 kl 19.00: gruppe 1
Fredag 1/12 kl 19.00: gruppe 2
Lørdag 2/12 kl 15.00: gruppe 1
Lørdag 2/12 kl 17.00: gruppe 2

Gruppe 1:
Mari Bygnes
Kristine Søgnesand
Tora Brekke
Elise Strandjord
Marte Brustad Melhus
Ragnhild Rosander Hagen
Amie Mbye

Gruppe 2:
Karianne Karlsrud
Einar Reynisson Grimsby
Helle Kvam Leraand
Frida Eriksen
Martin Bergo Selsjord
Markus Christensen

Billetter bestilles på mail til hfdkbillett@gmail.com

Pris:
En forestilling: voksen 100 kr, barn/student 50 kr
Begge forestillingene: voksen 150 kr, barn/student 75 k

HFDK på høring i Stortinget

Stortinget, HFDK

Høyskolen for dansekunst deltok den 31.oktober 2017 på høring for Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget i forbindelse med behandling av Statsbudsjettet for 2018.

Dekan Caroline Wahlstrøm Nesse og rektor Camilla Myhre møtte på vegne av HFDK.

Vårt anliggende handlet om muligheten for å søke om statstilskudd for private høyere utdanningstilbud og uttrykke en bekymring i forhold til et forslag om nye kriterier for å søke om tilskudd.

 

Om Høyskolen for dansekunst:

Høyskolen for dansekunst er et akkreditert studie som tilbyr en bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning. Skolen har opptak hvert tredje år til 20 studieplasser.

Skolen ble formelt godkjent av NOKUT i 2015.

NOKUT skriver i sin godkjenning: “ Søknaden omtaler et spennende studium innenfor et spesialisert felt i dansekunsten, som ikke finnes tilsvarende i Norden. Vi vurderer at det er god bruk for en slik kunstutdanning, som ikke minst har sin styrke i en ny måte å tenke koreografi og dansekunst på, hvor det prosessuelle og det relasjonelle har stor plass.”

Høyskolen for dansekunst oppfyller alle formelle krav til å motta statsstøtte og har søkt Kunnskapsdepartementet om dette fra 2018.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. desember 2016 en Ekspertgruppe som skulle gjennomgå tilskuddsordningen for private høyskoler. Den 2.juni 2017 kom rapporten ”Med kvalitet som kriterium, gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler”.

For at en privat høyskole i dag skal kunne motta tilskudd, er det et grunnleggende vilkår at høyskolen er akkreditert, enten med institusjonsakkreditering eller med akkreditert studietilbud på bachelor, master og doktorgradsnivå. Ekspertgruppen foreslår i sin rapport et nytt kriterium for private utdanningsinstitusjoner:

 • ”Kun institusjoner med akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet kan søke om statstilskudd.”

Ekspertgruppen indikerer følgende grenseverdier: 500 studenter, 25 årsverk, 20.000 studiepoeng pr. år og at utdanningen har uteksaminert 3 kull.

 

Kunstutdanningene støtter ikke forslaget:

Høyskolen for dansekunst leverte vårt høringssvar til rapporten sammen med alle de øvrige private kunsthøyskolene i Norge: Barratt Due, Norges Dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, NSKI høyskole og Barnebokinstituttet. Du kan lese hele høringssvaret her.

Vi mener at dersom Ekspertgruppens forslag om å endre kriteriene for å kunne søke støtte til privat godkjente høyere utdanning i Norge, står vi foran et tidsskifte.

 • Samtlige av de private kunsthøyskolene vil miste sine tilskudd eller ikke kunne søke tilskudd i fremtiden.

 

 • Forslaget utgjør et demokratisk problem, da det vil hindre nye aktører å etablere utdanning i Norge. Norge trenger innovasjon, nytenkning og alternative stemmer, også – eller kanskje særlig – innenfor høyere utdanning.

 

 • Forslaget vil medføre mindre mangfold i utdanningssektoren. Kunsthøyskolene og andre mindre, ikke-kommersielle næringer vil ikke lenger ha mulighet til å etablere og drive frem nye utdanningstilbud.

 

 • Forslaget gir ulik behandling av studenter som tar utdanning på akkrediterte høyere utdanningstilbud.

 

 • Forslaget vil tvinge frem kunstige sammenslåinger basert på en misoppfatning av at størrelse = kvalitet.

 

Når et utdanningstilbud akkrediteres av NOKUT, kvalitetssikres også selve institusjonen.

De private kunstutdanningene er i en særstilling ved at de ofte er små, uavhengige og tett på eget kunstfelt. De har ingen ambisjoner om å vokse seg store da de utdanner til et lite, spesialisert arbeidsmarked. De representerer faglig egenart, særegne pedagogiske metoder og strukturer.

 

Statsbudsjettet for 2018

Høyskolen for dansekunst og de øvrige private kunstutdanningene har i vårt felles høringssvar bedt om at den eksisterende ordningen beholdes.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er allikevel Ekspertgruppens forslag om institusjonsakkreditering tatt inn. Samtidig kommenteres det at institusjonsakkreditering vil medføre et problem for enkelte private høyskoler og at departementet vil “..vurdere korleis desse kan bli tatt omsyn til ved innføring av et slikt kriterium.”

Vi foreslår at det opprettes en særordning for kunstutdanningene slik det antydes i statsbudsjettet for 2018. Denne særordningen bør gjelde alle private høyere kunstutdanninger, både de som allerede har støtte og de nyere som ønsker å søke om støtte.

Videre ber vi Stortinget/Kunnskapsdepartementet:

 • definere kriterier for hva som kan regnes som en kunstutdanning. Dette kan være for eksempel:
  • særegne faglige eller kunstneriske mål
  • nyskapning innen faglige og kunstneriske metoder, ev også alternative pedagogiske metoder
  • krav til kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk forskning som har relevans for kunstfeltet og samfunnet for øvrig og som kommer studentene til gode
 • se på muligheten for at nye utdanninger kan søke mindre etableringstilskudd i en oppstartsfase

Til slutt siterer vi fra en av de mange støtteuttalelsene vi har fått til vår utdanning:

Ingrid Lorentzen Ballettsjef ved Den Norske Opera og ballett sier følgende:

”Å drive høyskolen uten statsstøtte virker etter vårt syn ikke å være bærekraftig. Ytterligere konsekvenser av dette er en mindre rik kulturbransje og et mer utarmet scenekunstfelt også for DNO&B å operere i. HFDK er en unik og kvalitetsdrevet utdanning og en meget viktig aktør i det norske dansefeltet.”

les alle støtteerklæringene fra eget fagfelt og samarbeidspartnere i høyere utdanning her.

 

Tidligere student Marie Nikazm Bakken vinner av Ibsen stipendet 2017

Marie Nikazm Bakken, Ibsen stipendet 2017

Tidligere student ved Skolen for samtidsdans, Marie Nikazm Bakken, er vinner av det prestisjefylte Ibsen stipendet 2017 sammen med kostymedesigner/scenograf Fredrik Floen for deres produksjon The Vikings of Helgeland.

Marie gikk Skolen for samtidsdans i 2008-2010 og har en bachelor i teaterregi fra Stockholms dramatiska högskola.

De to årene jeg gikk på Skolen for Samtidsdans kommer alltid til å stå som en unik tid for meg. Det var et rom for å vekke kunstneriske spørsmål, og hvordan kunsten står i relasjon til sin omverden. Nå i ettertid ser jeg skolegangen som sjenerøs, da jeg fikk lytte til meg selv og mine medstudenter, prøve og feile, i søken etter en stemme.

 

Etter endt utdanning har hun jobbet sammen med Fredrik Floen med flere produksjoner og et mål om å lage virkelig bra teater.  Høsten 2018 har de premiere på Lady Inger i Oesteraat i Otta Kulturhus og Vikings of Helgeland hos Turteatern i Stockholm.

Marie er i tillegg kommende kunstnerisk ansvarlig hos Turteatern, Stockholm med tiltredelse høsten 2018.

Vi gratulerer Marie med både ny jobb og tildeling av stipend og følger spente med på kommende prosjekter!

Foto: Jonas Jörneberg

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir

Oppgave: Et sted – stedsspesifikt prosjekt

et sted, dans

De siste fem ukene har studentene jobbet ute. De har valgt seg et område, Aker brygge, og jobbet i fire grupper. Alle gruppene har laget et stedsspesifikt verk på 15 minutter.

Premieren er tirsdag 27. september kl. 18:00 og går forestillingene tirsdag, onsdag og torsdag den samme uken. Publikum møter opp ved Eataly på Akerbrygge og blir guidet mellom de fire verkene. Hele vandringen tar rundt 1 time og 15 minutter.

For mer info om forestillingene klikk her

Vi ønsket å høre litt om studentenes erfaringer av utearbeidet og fikk Marte K. B. Melhus til å fortelle oss litt om sin opplevelse:

“Det har jo vært en veldig spesiell opplevelse, vi har vært ute absolutt hele tida og hatt alle klasser ute. Man blir derfor nødt til å tenke annerledes om alt, det man er vant til å gjøre i studio går kanskje ikke an, det kan være at det er en nedoverbakke eller en trapp eller det er ujevnt og glatt f.eks. Det har jo vært tøft til tider, motivasjonen har kanskje ikke vært på topp når det har regna som mest men da må man bare tenke at man får alltid noe ut av det å komme seg på time. Nye erfaringer og nye opplevelser og så det med å prøve å legge fra seg tanken om at man kan bli våt og skitten og at det kan være greit. Jeg kommer nok til å sette veldig pris på det å komme inn i studio igjen etter høstferien. Å ha et rom som er lagd for å danse i, for det har vi jo ikke hatt nå. Jeg føler at jeg har mange nye metoder og verktøy som jeg kan bruke i studio.” 

 

et sted, dans

et sted, dans

et sted, dans  et sted, dans

et sted, dans

et sted, dans

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir og Marte K. B. Melhus

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

 

Studentene danser på Elvelangs 21/9!

dans, elvelangs

Midlertidig på Elvelangs!

Midlertidig er et dansekollektiv som drives av studentforeningen ved Høyskolen for Dansekunst.
Lurer du på hva de driver med? Kom og opplev det helt gratis på Elvelangs torsdag 21/9!
Med fakkellys, elvebrus og dansekunst ligger alt til rette for topp stemning!

Midlertidig danser ved Akerselva utenfor Nydalen T-bane kl. 20.00, 20.30, 21.00 og 21.30 (ca. 10 minutter pause mellom hver visning)

Se mer om eventet på facebook

Vi sees på Elvelangs!

Å jobbe ute med dans – Intervju med Maja Roel

dans, ute

De første seks ukene av semesteret jobber studentene ute. De har klasser i dans, tai chi og parkour og får god erfaring med å jobbe med forskjellige uttrykk i forskjellige uterom. I tillegg jobber de i grupper med å lage en stedspesifik forestilling; Et Sted.

Vi var innom på en regntung dag for å få et innblikk i klasse med Maja Roel og fikk høre Maja sine tanker rundt det å jobbe ute med dans.

Hva er det du ønsker å fokusere på i ditt arbeid med studentene?

Jeg er opptatt av hvordan man virkelig kan gå i dialog med et uterom, hvordan rommet og stedet kan inspirere til å ta andre valg og tilby andre muligheter enn inne i et studio. Jeg ønsker å gi studentene ulike verktøy, strategier og teknikker for å møte et stedsspesifikt uterom, og bøye oppmerksomheten i ulike retninger og på den måten bidra til at man legger merke til flere aspekter ved stedet som man kan bruke aktivt og la seg inspirere av.

Hvilke utfordringer kan man støte på?

Den mest åpenbare er været. Siste økt i Ekebergparken var temmelig nedbørstung, da må man prøve å dra seg selv opp av søla og bruke de forholdene man har. Så må man kle seg godt da. Andre utfordringer kan være at uterommet inkluderer en hund i vill galopp eller at en gruppe barnehagebarn inntar det stedet man skal jobbe på. Å jobbe ute er en øvelse i å tilpasse seg skiftende og uforutsigbare omgivelser. Disse ”forstyrrelsene” påvirker ofte valgene man tar og kan også gi mye inspirasjon.

Hvordan tenker du at studentene kan ta med seg erfaringene fra utearbeidet videre inn i prosjekter i studio. 

 Jeg tenker at det er bra å ta med seg erfaringer med å relatere til og håndtere  uforutsette hendelser, som nesten alltid er en del av det å være i en kunstprosess. I et uterom er det dessuten mer åpent hva man definerer som sitt scenerom og hvordan man organiserer utøvere og publikum. Jeg tenker det kan være fint å bruke arbeidet ute som en påminnelse om at også et studio/scenerom er et rom som kan jobbes plastisk med og organiseres på mange måter. Det er også bra å vite at man alltid kan gå ut hvis man trenger nye inntrykk og inspirasjon å bringe med seg inn i studio.

dans, ute

 

dans, ute

 

dans, ute

 

dans, ute

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir og Maja Roel

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Semesterstart på Høyskolen for dansekunst!

høyskolen for dansekunst, samtidsdans, ute

I dag er studentene tilbake etter sommerferie og klare for et spennende semester på Høyskolen for dansekunst. Vi begynner med prosjektet “Et sted” hvor studentene skal jobbe utendørs de neste 6 ukene i møte med forskjellige uterom.

Underviserne dette semesteret er Maja Roel, Kari Anne Bjerkestrand, Gerd Kajsa Vorren, Jorunn Kjersem Hilde, Venke Sortland, Marianne Kjærsund, Karstein Solli, Eivind Seljeseth og Loan Ha i tillegg til førsteamanuensis i samtidsdans Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos.

Foto fra forrige kull sitt uteromsprosjekt, Hanne Frostad Håkonsen.